ماهیت، مبانی و آثار تضامن بین بدهکاران (تضامن منفی)
47 بازدید
محل نشر: علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1380 - شماره 40
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران(تضامن منفی)و آثار آن پرداخته شده است.مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می‌نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار می‌تواند برای دریافت تمام دین خود به هر یک از آنها رجوع نماید. هم‌چنین در صورت عدم وصول طلب وی می‌تواند به سایر بدهکاران مجتمعا یا منفردا رجوع نماید.صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می‌نمایند که هر یک می‌تواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید.این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه زیرا تضامن با ذمه و پذیرش تعهد، ملازمه داردو تضامن نوع اخیر(مثبت)بیشتر با وکالت در وصول قابل توجیه است و در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد، لذا در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قرار دارد منفی پرداخته می‌شود.تضامن قراردادی منفی بر سه رکن اساسی استوار است:1-وحدت موضوع‌2-تعدد رابطه‌3-نمایندگی متقابل.که هر یک از این ارکان آثار خاص خود را دارد.تضامن قراردادی ناشی از اراده است و به موجب یک قرارداد یا شرط ضمن قرارداد به وجود می‌آید.تضامن قراردادی در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. این مقاله در یک مقدمه و دو گفتار ارائه می‌شود. واژگان کلیدی: تضامن، تضامن منفی، تضامن مثبت، آثار تضامن، وحدت موضوع، تعدد رابطه، نمایندگی متقابل